Likvidácia azbestu po celom území Slovenskej republiky na kľúč

Spoločnosť MONTES COMPANY s.r.o., vám zabezpečí všetky legislatívne kroky, potrebnú dokumentáciu, samotnú demontáž a uloženie azbestu na skládku nebezpečného odpadu na kľúč. Našou najväčšou prioritou je vysoká kvalita prevedenia, dodržania termínov, dohodnutého rozpočtu a maximálna spokojnosť zákazníka. Ponúkame služby ako likvidácia azbestu, likvidácia eternitu, likvidácia stupačiek, odvoz azbestu, likvidácia boletického panelu, likvidácia nelegálnych skládok až po likvidáciu celých stavebných komplexov s výskytom azbestového nebezpečenstva. Likvidácia azbestu sa vykonáva technológiou, ktorá je v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a zároveň vyhovuje predpisom platných v EÚ. Prejednanie opatrení a technologického postupu vždy riešime s príslušným úradom životného prostredia a s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Nechajte vaše starosti v našich rukách. Azbest je naša dennodenná práca.

20200714_182947

Likvidácia azbestu zahrňuje

Akonáhle sa rozhodnete demontovať a likvidovať azbestové materiály ( exteriér, interiér ) mali by ste kontaktovať spoločnosť ktorá takúto činnosť vykonáva a má špeciálne oprávnenie na základe ktorého môže danú činnosti vykonávať. Spoločnosť od vás potrebuje získať základné informácie ako sú napr. metre štvorcové, kde sa azbest nachádza a typ azbestu. Na základe týchto informácií Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. Cenovej ponuke je zahrnutá celková cena za demontáž azbestu až po uloženie na skládku. Ak Vás cenová ponuka zaujme uzavrieme záväznú objednávku ( prípadne zmluvu ) a dohodneme si približný termín realizácie. My následne vypracujeme celú dokumentáciu, ktorú je potrebné predložiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a okresnému úradu životného prostredia. S týmito úradmi sa zásadne rieši celý postup prác, ktorý zahŕňa vytvorenie kontrolovaného pásma, stabilizáciu materiálov s obsahom azbestu, demontáž, samotné hermetické balenie azbestu a odvoz na skládku nebezpečných odpadov. Po realizácii diela od nás obdržíte kópiu rozhodnutia z RÚVZ, kópiu rozhodnutia ŽP, sprievodný list nebezpečných odpadov a odovzdávací protokol. Tieto dokumenty následne viete použiť pri kolaudácii prípadne na to aby bolo zrejmé, že azbest zlikvidovala oprávnená spoločnosť MONTES COMPANY s.r.o..

Likvidácia azbestu obsahuje prácu s certifikovanými prípravkami a  filtráciou vzduchu s HEPA filtrami. Používame technológiu ktorá zabraňuje šíreniu nebezpečných azbestových vlákien mimo kontrolované pásmo. Ak ste si nie istý či sa na vašej streche alebo vo vašom objekte nachádza azbest – eternit zabezpečíme odber vzoriek vzduchu alebo odber pevnej častice a urobíme rozbor na prítomnosť azbestových vlákien akreditovaným laboratóriom.

Ako postupovať keď náhodou natrafíte na azbest

Ak pri vykonávaní činností neočakávane prídete do styku s azbestom alebo s materiálmi podozrivými na obsah azbestu, resp. náhodne poškodíte materiály obsahujúce azbest, mali by ste vedieť ako správne postupovať. 

 • V okamihu ako narazíte na azbest mali by ste okamžite ukončiť pracovnú činnosť a ohlásiť  zodpovednej osobe že ste natrafili na azbest.
 • Zabrániť (alebo požiadať zodpovednú osobu, aby zabránila) všetkým osobám vstup do priestoru, kde sa azbest nachádza.  Ak si nie je zodpovedná osoba istá či materiál obsahuje azbest musí zabezpečiť odovzdanie vzorky podozrivého materiálu na rozbor a konať podľa predpokladu, že materiál obsahuje azbest.
 • Skontrolovať či sa na vašom odeve nenachádza nejaký azbestový prach alebo úlomky azbestu. Ak áno, musíte bezodkladne odložiť kontaminovaný odev do plastového vreca. Ak je to možné, následne na to sa osprchovať alebo dôkladne umyť.
 • Zodpovedná osoba by mala postupovať podľa zásad BOZP.

Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý!

“Svojpomocná likvidácia azbestu môže mať nesmierne nebezpečné následky. Likvidácia azbestu sa môže vykonávať len špecializovanou spoločnosťou s riadne vyškolenými pracovníkmi. ZÁKON ZAKAZUJE likvidovať azbest svojpomocne. Pri svojpomocnej likvidácií vám hrozia vysoké pokuty ako aj paragraf za verejné ohrozenie”.

Na prácu s azbestom dohliada regionálny úrad verejného zdravotníctva a odbor životného prostredia.

Nepriaznivé účinky azbestu pre naše zdravie

Azbest – eternit je nebezpečný pri vdychovaní vlákien, keď sú rozptýlené vo vzduchu vo forme veľmi malých vlákien, ktoré sú voľným okom neviditeľné. Je preukázaný karcinogén. Pri vdychovaní eternitu môže spôsobiť pľúcnu fibrózu – azbestózu. Môže zapríčiniť rakovinu pľúc, pleury alebo pobrušnice. Má tendenciu zosilniť účinok rozličných faktorov podporujúcich vznik nádorov.

Azbestóza a mezotelióm

Azbestóza je vážne sťažuje dýchanie a spôsobuje smrteľnú nemoc. Je dokázané, že rakovina pľúc približne v 95% prípadov končí tragicky.

Mezotelióm je nádor, vychádzajúci najčastejšie z pohrudnice.

Ak sa demontáž azbestu vykonáva neprofesionálne je možné že toto ochorenie si Vás časom nájde, nakoľko vzniká predovšetkým pod vplyvom vdychovania azbestu.

Od určenia diagnózy dochádza k smrti do 12 mesiacov.

azbestoza

Nezáväzná cenová ponuka na mieru

  typ azbestu:*

  vlnitý eternitazbestové obloženie na budoveštvorcový hladký eternitazbest v interiériboletický panelazbestocementové rúryiné

  Niesom stroj?

  captcha

  S profesionálnou prácou prichádza aj množstvo spokojných zákazníkov.